IELTS CẤP TỐC - HỌC PHÍ 699,000 ĐỒNG

IELTS CẤP TỐC - HỌC PHÍ 699,000 ĐỒNG

IELTS CẤP TỐC - HỌC PHÍ 699,000 ĐỒNG

info@auchauschool.edu.vn
IELTS CẤP TỐC - HỌC PHÍ 699,000 ĐỒNG

Học IELTS học phí thấp, hiệu quả cao

Chiêu sinh các lớp IELTS 4.0, 5.0, 6.0 thí điểm với HỌC PHÍ chỉ 699,000 đồng/24 giờ học

- Thời gian:

Lựa chọn 1: Từ 9:00 - 11:00 Thứ Hai, Tư, và Sáu
Lựa chọn 2: Từ 9:00 - 12:00 Thứ Ba và Năm
Lựa chọn 3: Từ 14:00 - 16:00 Thứ Hai, Tư, và Sáu
Lựa chọn 4: Từ 14:00 - 17:00 Thứ Ba và Năm

- Địa điểm:

Trung Tâm Anh Ngữ Âu Châu Cơ Sở 295 Lãnh Binh Thăng, P.8, Q.11, TP.HCM

- Ngày Khai giảng: Thứ Hai (01/06/2020) và Thứ Ba (02/06/2020)

- Liên hệ đăng ký: Trước ngày 25/05/2020

- Thi xếp lớp miễn phí: Ngày 29 & 30/05/2020

Tuy theo tình hình chiêu sinh, các lớp sẽ liên tục được khai giảng.

Đặc biệt:

- Số học viên tối đa/lớp: 10

- Học phí có thể đóng từng tháng

- Đánh giá kết quả học tập cuối mỗi tháng

- Thi thử miễn phí